Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015
Status List (537 entrants)
# FULL NAME COUNTRY Date A0 A1 S0 (0) S1 (0) S2 (0) S3 (0) S0 (1) S1 (1) S2 (1) S3 (1)
1 Hồ Ngọc Hải Hồ Chí Minh VN Aug 10, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
2 Nguyễn Linh Vinh Quốc Gia lai VN Aug 10, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
3 Lê Thọ Đà Nẵng (TP) VN Aug 10, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
4 thinhdnt Đà Nẵng (TP) VN Aug 10, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
5 Đinh Nguyễn Thiên Khoa Tỉnh Quảng Ngãi VN Aug 10, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
6 Nguyen Trong Sach Vinh VN Aug 10, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
7 Thái Quốc Phong Vũng Tàu VN Aug 10, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
8 DU CHI HUNG HCMC VN Aug 10, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
9 Phạm Xuân Sang Quảng Ngãi VN Aug 10, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
10 ĐỖ HIẾU LIÊM BAC LIEU VN Aug 10, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
11 Vũ Ngọc Dũng Hà Nội VN Aug 10, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
12 TANG QUANG TRONG HO CHI MINH VN Aug 10, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
13 Hà Phước Thạnh Thành Phố Đà Nẵng VN Aug 10, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
14 Hoàng Trí Thức Ninh Bình VN Aug 10, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
15 Trần Tiến Trung Hà Nội (TP) VN Aug 10, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
16 Nguyễn Huy Bà Rịa-Vũng Tàu VN Aug 13, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
17 Mai Tiến Đoàn Lào Cai VN Aug 13, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
18 Lê Đức Thành Quảng Bình VN Aug 13, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
19 Trần Đức Quang Công Đà Nẵng (TP) VN Aug 13, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
20 Đỗ tuấn anh Hà Nội (TP) VN Aug 13, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
21 nguyen trong khanh Lào Cai VN Aug 13, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
22 Nguyễn Trọng Nam Hồ Chí Minh (TP) VN Aug 13, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
23 Cao Anh Tú Hồ Chí Minh (TP) VN Aug 13, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
24 Phạm Doãn Triều Hồ Chí Minh (TP) VN Aug 13, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
25 Nguyễn Tuấn Anh Hải Phòng (TP) VN Aug 13, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
26 Trần Quốc Hưng Hồ Chí Minh (TP) VN Aug 13, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
27 PHẠM THUẬN Đồng Nai VN Aug 13, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
28 Lê Thị kim Liên Hồ Chí Minh (TP) VN Aug 13, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
29 NGUYỄN KHOA NAM Hồ Chí Minh (TP) VN Aug 13, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
30 Trần Xuân Ái Hà Tĩnh VN Aug 13, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes