Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015
TRẠNG THÁI (537 tác giả dự thi)
# Họ & Tên Thành phố Quốc gia Ngày tạo A0 A1 S0 (0) S1 (0) S2 (0) S3 (0) S0 (1) S1 (1) S2 (1) S3 (1)
151 Trần Đức Lộc Lâm Đồng VN Sep 2, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
152 Nguyễn Hữu Phúc Hà Nội (TP) VN Sep 2, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
153 Nguyễn Hải Dương Hà Nội (TP) VN Sep 2, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
154 Lương Nguyễn Thiên Chương Cần Thơ (TP) VN Sep 3, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
155 Phạm Thanh Huyền Quảng Ninh VN Sep 3, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
156 Hoàng Lê Minh Hà Nội (TP) VN Sep 3, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
157 dao duc tuan Hà Nội (TP) VN Sep 3, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
158 Tran Hoang Minh Hồ Chí Minh (TP) VN Sep 3, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
159 Lê Duy tân Bình Thuận VN Sep 4, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
160 đặng quốc phong Hồ Chí Minh (TP) VN Sep 4, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
161 Le Minh Ngoc Bình Thuận VN Sep 4, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
162 Trần Chí Nguyễn Bạc Liêu VN Sep 4, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
163 VƯƠNG VĨNH HẢI Kiên Giang VN Sep 4, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
164 Hồ Văn Điền Bình Thuận VN Sep 4, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
165 Nguyễn Xuân Hữu Tâm Thừa Thiên - Huế VN Sep 4, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
166 Nguyễn Võ Trường Linh Quảng Ngãi VN Sep 4, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
167 Phạm Đức Minh Hồ Chí Minh (TP) VN Sep 4, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
168 Phan Minh Minh Tâm Hồ Chí Minh (TP) VN Sep 4, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
169 LAI DIEN DAM Hà Nội (TP) VN Sep 4, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
170 Nguyễn Hữu Đính Thừa Thiên - Huế VN Sep 4, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
171 Đỗ Trọng Luân Hải Phòng (TP) VN Sep 4, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
172 Trương Thiên Bình Thừa Thiên - Huế VN Sep 4, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
173 Trần Quỳ An Giang VN Sep 5, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
174 Khôi Minh Hà Nội (TP) VN Sep 5, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
175 Lê Phạm Hoàng Phúc Hồ Chí Minh (TP) VN Sep 5, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
176 Nguyen van Dung Thừa Thiên - Huế VN Sep 5, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
177 Đặng Văn Trân Thừa Thiên - Huế VN Sep 5, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
178 Bùi Văn Vân An Giang VN Sep 5, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
179 Hoàng Bích Nhung An Giang VN Sep 5, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
180 Trần Ngọc Sơn An Giang VN Sep 5, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes