Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015
TRẠNG THÁI (537 tác giả dự thi)
# Họ & Tên Thành phố Quốc gia Ngày tạo A0 A1 S0 (0) S1 (0) S2 (0) S3 (0) S0 (1) S1 (1) S2 (1) S3 (1)
31 Nguyễn Trung Quân Hà Nội (TP) VN Aug 13, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
32 nghiem lang Hồ Chí Minh (TP) VN Aug 13, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
33 Nguyễn Thị Thu Thảo Phú Thọ VN Aug 13, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
34 Trần Thế Trung An Giang VN Aug 13, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
35 Đào Công Thành Hồ Chí Minh (TP) VN Aug 13, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
36 Nguyễn Cao Quý Đồng Nai VN Aug 13, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
37 Bùi Phan Anh Khôi Hồ Chí Minh (TP) VN Aug 13, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
38 VŨ NGỌC VINH Nam Định VN Aug 13, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
39 TRẦN CÔNG THANH Bình Thuận VN Aug 13, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
40 Trần Thụy Chiêu Ly Gia Lai VN Aug 13, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
41 NGUYỄN BÁ HẢO Lâm Đồng VN Aug 13, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
42 Phạm Quốc Hưng Khánh Hòa VN Aug 13, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
43 Nguyễn Mạnh Tuấn (Du Mục) Đà Nẵng (TP) VN Aug 14, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
44 Mai Chí Tiến Hồ Chí Minh (TP) VN Aug 14, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
45 TRƯƠNG ANH VŨ Bình Thuận VN Aug 14, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
46 Lê Huy Thắng An Giang VN Aug 14, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
47 Nguyen An Giang VN Aug 14, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
48 Nguyễn Hoài Nam Hà Nội (TP) VN Aug 14, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
49 Nguyễn Tuần Hải Hà Nội (TP) VN Aug 14, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
50 Võ Trường Lê Vi Hồ Chí Minh (TP) VN Aug 14, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
51 VU DO THI QUYNH An Giang VN Aug 14, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
52 Nguyễn Thanh Vũ Kiên Giang VN Aug 14, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
53 Hoàng Văn San Hà Nội (TP) VN Aug 14, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
54 lê tấn lộc Hồ Chí Minh (TP) VN Aug 15, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
55 Nguyễn Phước Anh Đồng Nai VN Aug 15, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
56 Alăng Ngước Quảng Nam VN Aug 15, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
57 Hoàng Nhật Giang Đồng Nai VN Aug 15, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
58 Phan Trần Bảo Tuấn Lâm Đồng VN Aug 15, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
59 Bùi Thanh Trung Quảng Ngãi VN Aug 15, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
60 Giang Sơn Đông Hải Phòng (TP) VN Aug 15, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes