Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Hải Cổ Thạch

Tên tác phẩm : 01


Size : 1800x1200

Posted : 31/08/2015


Mô tả : Đá và biển Cổ Thạch Tuy Phong

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : 02


Size : 1800x1200

Posted : 31/08/2015


Mô tả : Đá và biển Cổ Thạch Tuy Phong mùa rêu xanh

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : 03


Size : 1800x873

Posted : 31/08/2015


Mô tả : Đá và biển Cổ Thạch Tuy Phong mùa rêu xanh

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : 04


Size : 1800x1200

Posted : 31/08/2015


Mô tả : Đá và biển Cổ Thạch Tuy Phong mùa rêu xanh

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : 05


Size : 1800x1200

Posted : 31/08/2015


Mô tả : Đá và biển Cổ Thạch Tuy Phong mùa rêu xanh

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : 06


Size : 1800x1200

Posted : 31/08/2015


Mô tả : Đá và biển Cổ Thạch Tuy Phong mùa rêu xanh

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : 07


Size : 1800x1200

Posted : 31/08/2015


Mô tả : Đá và biển Cổ Thạch Tuy Phong mùa rêu xanh

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : 08


Size : 1800x1269

Posted : 31/08/2015


Mô tả : Đá và biển Cổ Thạch Tuy Phong mùa rêu xanh

Nơi chụp : Bình Thuận


Posted:
30/08/2015
Địa điểm:
Bình Thuận
Năm chụp:
2013
Ưa chuộng