Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

LỄ HỘI CẦU NGƯ

Tên tác phẩm : LỄ HỘI CẦU NGƯ 1


Size : 4429x2953

Posted : 18/08/2015


Mô tả : Hàng năm vào ngày 18-20 Tháng Năm _Âm Lịch, bắt đầu vào vụ mùa cá nam, các ngư dân quê tôi thường tổ chức "Lễ Hội Cầu Ngư" xin cho được mưa thuận gió hòa, Hưng Long Nam Hải Hội là một ban có từ lâ

Nơi chụp : BIỂN THƯƠNG CHÁNH - PHAN THIẾT


Tên tác phẩm : LỄ HỘI CẦU NGƯ 2


Size : 4429x2953

Posted : 18/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp : BIỂN THƯƠNG CHÁNH - PHAN THIẾT


Tên tác phẩm : LỄ HỘI CẦU NGƯ 3


Size : 4429x2953

Posted : 18/08/2015


Mô tả : Hàng năm vào ngày 18-20 Tháng Năm _Âm Lịch, bắt đầu vào vụ mùa cá nam, các ngư dân quê tôi thường tổ chức "Lễ Hội Cầu Ngư" xin cho được mưa thuận gió hòa, Hưng Long Nam Hải Hội là một ban có từ lâ

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : LỄ HỘI CẦU NGƯ 4


Size : 4429x2953

Posted : 18/08/2015


Mô tả : Hàng năm vào ngày 18-20 Tháng Năm _Âm Lịch, bắt đầu vào vụ mùa cá nam, các ngư dân quê tôi thường tổ chức "Lễ Hội Cầu Ngư" xin cho được mưa thuận gió hòa, Hưng Long Nam Hải Hội là một ban có từ lâ

Nơi chụp : BIỂN THƯƠNG CHÁNH - PHAN THIẾT


Tên tác phẩm : LỄ HỘI CẦU NGƯ 5


Size : 4429x2953

Posted : 18/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp : BIỂN THƯƠNG CHÁNH - PHAN THIẾT


Tên tác phẩm : LỄ HỘI CẦU NGƯ 6


Size : 4429x2953

Posted : 18/08/2015


Mô tả : Hàng năm vào ngày 18-20 Tháng Năm _Âm Lịch, bắt đầu vào vụ mùa cá nam, các ngư dân quê tôi thường tổ chức "Lễ Hội Cầu Ngư" xin cho được mưa thuận gió hòa, Hưng Long Nam Hải Hội là một ban có từ lâ

Nơi chụp : BIỂN THƯƠNG CHÁNH - PHAN THIẾT


Tên tác phẩm : LỄ HỘI CẦU NGƯ 7


Size : 4429x2953

Posted : 18/08/2015


Mô tả : Hàng năm vào ngày 18-20 Tháng Năm _Âm Lịch, bắt đầu vào vụ mùa cá nam, các ngư dân quê tôi thường tổ chức "Lễ Hội Cầu Ngư" xin cho được mưa thuận gió hòa, Hưng Long Nam Hải Hội là một ban có từ lâ

Nơi chụp : BIỂN THƯƠNG CHÁNH - PHAN THIẾT


Tên tác phẩm : LỄ HỘI CẦU NGƯ 8


Size : 4429x2953

Posted : 18/08/2015


Mô tả : Hàng năm vào ngày 18-20 Tháng Năm _Âm Lịch, bắt đầu vào vụ mùa cá nam, các ngư dân quê tôi thường tổ chức "Lễ Hội Cầu Ngư" xin cho được mưa thuận gió hòa, Hưng Long Nam Hải Hội là một ban có từ lâ

Nơi chụp : BIỂN THƯƠNG CHÁNH - PHAN THIẾT


Posted:
18/08/2015
Địa điểm:
BIỂN THƯƠNG CHÁNH - PHAN THIẾT
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng