Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

chùa cổ hội khánh - Bình Dương

Tên tác phẩm : chùa cổ hội khánh - Bình Dương 1


Size : 2303x1535

Posted : 26/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm : chùa cổ hội khánh - Bình Dương 2


Size : 2047x1024

Posted : 26/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm : chùa cổ hội khánh - Bình Dương 3


Size : 2559x1280

Posted : 26/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm : chùa cổ hội khánh - Bình Dương 4


Size : 1535x1792

Posted : 26/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm : chùa cổ hội khánh - Bình Dương 5


Size : 2047x1535

Posted : 26/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm : chùa cổ hội khánh - Bình Dương 6


Size : 2047x1535

Posted : 26/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm : chùa cổ hội khánh - Bình Dương 7


Size : 2303x1535

Posted : 26/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm : Hào quang Đức Phật


Size : 1365x1024

Posted : 26/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Posted:
26/09/2015
Địa điểm:
Bình Dương
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng