Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Sắc màu vùng cao

Tên tác phẩm : Sắc màu thổ cẩm vùng cao 1


Size : 1365x1024

Posted : 26/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm : Sắc màu thổ cẩm vùng cao 2


Size : 1706x1024

Posted : 26/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm : Sắc màu thổ cẩm vùng cao 3


Size : 2835x1535

Posted : 26/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm : Sắc màu thổ cẩm vùng cao 4


Size : 1365x1024

Posted : 26/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm : Sắc màu thổ cẩm vùng cao 5


Size : 1706x1024

Posted : 26/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm : Sắc màu thổ cẩm vùng cao 6


Size : 1535x1024

Posted : 26/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm : Sắc màu thổ cẩm vùng cao 7


Size : 1535x1024

Posted : 26/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm : Sắc màu thổ cẩm vùng cao 8


Size : 1535x1024

Posted : 26/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Posted:
26/09/2015
Địa điểm:
Lào Cai
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng