Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Lễ hội nghinh ông

Tên tác phẩm : LH nghinh ông 1


Size : 1024x1194

Posted : 26/09/2015


Mô tả : LH nghinh ông 1

Nơi chụp :


Tên tác phẩm : LH nghinh ông 2


Size : 1535x1024

Posted : 26/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm : LH nghinh ông 3


Size : 1365x1024

Posted : 26/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm : LH nghinh ông 4


Size : 1541x1024

Posted : 26/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm : LH nghinh ông 5


Size : 1468x1024

Posted : 26/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm : LH nghinh ông 6


Size : 1535x1024

Posted : 26/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm : LH nghinh ông 7


Size : 1706x1024

Posted : 26/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm : LH nghinh ông 8


Size : 1570x1024

Posted : 26/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Posted:
26/09/2015
Địa điểm:
Bình Thuận
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng