Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

LỄ HỘI NGHINH ÔNG

Tên tác phẩm : ành 1


Size : 5315x3366

Posted : 26/09/2015


Mô tả : Thông lệ, cứ hai năm đáo lệ tổ chức Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân xuất du một lần vào hạ tuần tháng 7 âm lịch và năm chẵn của dương lịch. Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân thể hiện

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm :


Size : 1772x1181

Posted : 26/09/2015


Mô tả : Thông lệ, cứ hai năm đáo lệ tổ chức Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân xuất du một lần vào hạ tuần tháng 7 âm lịch và năm chẵn của dương lịch. Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân thể hiện

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : ảnh 3


Size : 1772x1181

Posted : 26/09/2015


Mô tả : Thông lệ, cứ hai năm đáo lệ tổ chức Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân xuất du một lần vào hạ tuần tháng 7 âm lịch và năm chẵn của dương lịch. Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân thể hiện

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm :


Size : 5315x3602

Posted : 26/09/2015


Mô tả : Thông lệ, cứ hai năm đáo lệ tổ chức Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân xuất du một lần vào hạ tuần tháng 7 âm lịch và năm chẵn của dương lịch. Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân thể hiện

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm :


Size : 1772x1181

Posted : 26/09/2015


Mô tả : Thông lệ, cứ hai năm đáo lệ tổ chức Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân xuất du một lần vào hạ tuần tháng 7 âm lịch và năm chẵn của dương lịch. Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân thể hiện

Nơi chụp :


Tên tác phẩm : ảnh 6


Size : 1772x1181

Posted : 26/09/2015


Mô tả : Thông lệ, cứ hai năm đáo lệ tổ chức Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân xuất du một lần vào hạ tuần tháng 7 âm lịch và năm chẵn của dương lịch. Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân thể hiện

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm :


Size : 5315x3602

Posted : 26/09/2015


Mô tả : Thông lệ, cứ hai năm đáo lệ tổ chức Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân xuất du một lần vào hạ tuần tháng 7 âm lịch và năm chẵn của dương lịch. Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân thể hiện

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : ảnh 8


Size : 5315x3012

Posted : 26/09/2015


Mô tả : Thông lệ, cứ hai năm đáo lệ tổ chức Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân xuất du một lần vào hạ tuần tháng 7 âm lịch và năm chẵn của dương lịch. Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân thể hiện

Nơi chụp : Bình Thuận


Posted:
26/09/2015
Địa điểm:
Bình Thuận
Năm chụp:
2012
Ưa chuộng