Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Làng chài Bình Thuận

Tên tác phẩm : Làng chài Bình Thuận


Size : 2100x1400

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Làng chài Bình Thuận

Nơi chụp : Làng chài Bình Thuận


Tên tác phẩm : Làng chài Bình Thuận


Size : 2100x1400

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Làng chài Bình Thuận

Nơi chụp : Làng chài Bình Thuận


Tên tác phẩm : Làng chài Bình Thuận


Size : 2100x1400

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Làng chài Bình Thuận

Nơi chụp : Làng chài Bình Thuận


Tên tác phẩm : Làng chài Bình Thuận


Size : 2100x1400

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Làng chài Bình Thuận

Nơi chụp : Làng chài Bình Thuận


Tên tác phẩm : Làng chài Bình Thuận


Size : 2100x1400

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Làng chài Bình Thuận

Nơi chụp : Làng chài Bình Thuận


Tên tác phẩm : Làng chài Bình Thuận


Size : 2100x1400

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Làng chài Bình Thuận

Nơi chụp : Làng chài Bình Thuận


Tên tác phẩm : Làng chài Bình Thuận


Size : 2100x1400

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Làng chài Bình Thuận

Nơi chụp : Làng chài Bình Thuận


Tên tác phẩm : Làng chài Bình Thuận


Size : 2100x1400

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Làng chài Bình Thuận

Nơi chụp : Làng chài Bình Thuận


Posted:
25/09/2015
Địa điểm:
Làng chài Bình Thuận
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng