Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Vũ Điệu Dâng Trời (Tấn tung- Dá dă )

Tên tác phẩm :


Size : 3543x2362

Posted : 14/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Đông Giang- Quảng Nam


Tên tác phẩm :


Size : 3543x2362

Posted : 14/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 3456x5184

Posted : 14/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Đông Giang- Quảng Nam


Tên tác phẩm :


Size : 2362x3543

Posted : 14/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Đông Giang- Quảng Nam


Tên tác phẩm :


Size : 5184x3456

Posted : 14/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Đông Giang- Quảng Nam


Tên tác phẩm :


Size : 3543x2362

Posted : 14/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Đông Giang- Quảng Nam


Tên tác phẩm :


Size : 2362x3543

Posted : 14/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Đông Giang- Quảng Nam


Tên tác phẩm :


Size : 2362x3543

Posted : 14/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Đông Giang- Quảng Nam


Posted:
14/08/2015
Địa điểm:
Quảng Nam
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng