Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Nón lá Việt Nam

Tên tác phẩm :


Size : 4610x3073

Posted : 14/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 4904x3269

Posted : 14/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 5014x3343

Posted : 14/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 4752x3168

Posted : 14/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 5184x3456

Posted : 14/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 4892x3261

Posted : 14/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 5184x3456

Posted : 14/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 5184x3456

Posted : 14/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Posted:
14/08/2015
Địa điểm:
Quảng Nam
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng