Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Phú Quý vẻ đẹp tiềm ẩn

Tên tác phẩm : Phú Quý vẻ đẹp tiềm ẩn


Size : 2100x1400

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Phú Quý vẻ đẹp tiềm ẩn

Nơi chụp : Đảo Phú Quý


Tên tác phẩm : Phú Quý vẻ đẹp tiềm ẩn


Size : 2100x1400

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Phú Quý vẻ đẹp tiềm ẩn

Nơi chụp : Đảo Phú Quý


Tên tác phẩm : Phú Quý vẻ đẹp tiềm ẩn


Size : 2100x1400

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Phú Quý vẻ đẹp tiềm ẩn

Nơi chụp : Đảo Phú Quý


Tên tác phẩm : Phú Quý vẻ đẹp tiềm ẩn


Size : 2100x1400

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Phú Quý vẻ đẹp tiềm ẩn

Nơi chụp : Đảo Phú Quý


Tên tác phẩm : Phú Quý vẻ đẹp tiềm ẩn


Size : 2100x1400

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Phú Quý vẻ đẹp tiềm ẩn

Nơi chụp : Đảo Phú Quý


Tên tác phẩm : Phú Quý vẻ đẹp tiềm ẩn


Size : 2100x1400

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Phú Quý vẻ đẹp tiềm ẩn

Nơi chụp : Đảo Phú Quý


Tên tác phẩm : Phú Quý vẻ đẹp tiềm ẩn


Size : 2100x1400

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Phú Quý vẻ đẹp tiềm ẩn

Nơi chụp : Đảo Phú Quý


Tên tác phẩm : Phú Quý vẻ đẹp tiềm ẩn


Size : 2100x1400

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Phú Quý vẻ đẹp tiềm ẩn

Nơi chụp : Đảo Phú Quý


Posted:
25/09/2015
Địa điểm:
Đảo Phú Quý tỉnh Bình Thuận
Năm chụp:
2013
Ưa chuộng