Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Lễ mừng lúa mới của người Cơ Tu

Tên tác phẩm : Nhảy Tung Tung Za Zá


Size : 4368x2912

Posted : 14/08/2015


Mô tả : Điệu nhảy Tung Tung Za Zá của nam nữ Cơ Tu

Nơi chụp : Quảng Nam


Tên tác phẩm : Đuổi tà ma ra khỏi trâu


Size : 4368x2912

Posted : 14/08/2015


Mô tả : Già làng dùng cây mía tươi đánh đuổi tà ma ra khỏi trâu để chuẩn bị tế Giàng

Nơi chụp : Quảng Nam


Tên tác phẩm : Đâm trâu


Size : 3807x2538

Posted : 14/08/2015


Mô tả : Già làng khác đâm trâu sau khi đã đuổi hồn tà ma ra khỏi trâu

Nơi chụp : Quảng Nam


Tên tác phẩm : Trâu sắp về với Giàng


Size : 4368x2912

Posted : 14/08/2015


Mô tả : Trâu sắp về với Giàng

Nơi chụp : Quảng Nam


Tên tác phẩm : Mời Giàng chứng giám


Size : 4368x2912

Posted : 14/08/2015


Mô tả : Khấn mời Giàng chứng giám việc tế trâu

Nơi chụp : Quảng Nam


Tên tác phẩm : Tế Giàng


Size : 4368x2912

Posted : 14/08/2015


Mô tả : Ném đuôi trâu và gà trống lên cây Xà Nur, nếu ném thành công là Giàng đã đồng ý với tế phẩm

Nơi chụp : Quảng Nam


Tên tác phẩm : Chiêng trống ăn mừng


Size : 4368x2912

Posted : 14/08/2015


Mô tả : Chiêng trống ăn mừng của làng sau khi được Giàng chấp thuận

Nơi chụp : Quảng Nam


Tên tác phẩm : Thế hệ trẻ Cơ Tu


Size : 4368x2912

Posted : 14/08/2015


Mô tả : Thế hệ trẻ Cơ Tu tiếp bước truyền thống văn hóa lễ hội của dân tộc mình

Nơi chụp : Quảng Nam


Posted:
14/08/2015
Địa điểm:
Quảng Nam
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng