Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Tượng Nhà mồ Tây Nguyên

Tên tác phẩm : Wooden statues of tomb 01


Size : 1200x1800

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Gia Lai


Tên tác phẩm : Wooden statues of tomb 02


Size : 1800x1200

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Gia Lai


Tên tác phẩm : Wooden statues of tomb 03


Size : 1800x1200

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Gia Lai


Tên tác phẩm : Wooden statues of tomb 04


Size : 1800x1200

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Gia Lai


Tên tác phẩm : Wooden statues of tomb 05


Size : 1800x1200

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Gia Lai


Tên tác phẩm : Wooden statues of tomb 06


Size : 1800x1200

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Gia Lai


Tên tác phẩm : Wooden statues of tomb 07


Size : 1800x1200

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Gia Lai


Tên tác phẩm : Wooden statues of tomb 08


Size : 1800x1200

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Gia Lai


Posted:
25/09/2015
Địa điểm:
Gia Lai
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng