Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Tên tác phẩm :


Size : 5760x3840

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 5760x3840

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 5760x3840

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 5760x3840

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 5760x3840

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 5760x3840

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 5760x3840

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 5760x3840

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Posted:
25/09/2015
Địa điểm:
Quảng Ngãi
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng