Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Giữ nghề

Tên tác phẩm : Giữ nghề 01


Size : 3000x2000

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Sơn Đồng, Hoài Đức


Tên tác phẩm : Giữ nghề 02


Size : 3000x2000

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Sơn Đồng, Hoài Đức


Tên tác phẩm : Giữ nghề 03


Size : 3000x2000

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Sơn Đồng, Hoài Đức


Tên tác phẩm : Giữ nghề 04


Size : 3000x2000

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Sơn Đồng, Hoài Đức


Tên tác phẩm : Giữ nghề 05


Size : 3000x2000

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Sơn Đồng, Hoài Đức


Tên tác phẩm : Giữ nghề 06


Size : 3000x2000

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Sơn Đồng, Hoài Đức


Tên tác phẩm : Giữ nghề 07


Size : 3000x2000

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Sơn Đồng, Hoài Đức


Tên tác phẩm : Giữ nghề 08


Size : 3000x2000

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Sơn Đồng, Hoài Đức


Posted:
25/09/2015
Địa điểm:
Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng