Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Đại Giới Đàn - Chọn người làm Phật

Tên tác phẩm : Các Tăng sinh


Size : 3800x2529

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Các Tăng sinh

Nơi chụp : Long An


Tên tác phẩm : Các Ni Sinh


Size : 3800x2529

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Các Ni Sinh

Nơi chụp : Long An


Tên tác phẩm : Tăng - Ni sinh nghe Hòa thương truyền giáo giới


Size : 3800x2529

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Tăng - Ni sinh nghe Hòa thương truyền giáo giới

Nơi chụp : Long An


Tên tác phẩm : Lễ tấn hương


Size : 3800x2529

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Tấn hương còn gọi là đốt liều, là sự phát nguyện đốt thân cúng dường Tam bảo trong các đại giới đàn trao truyền giới pháp cho Tăng Ni và các Phật tử phát tâm thọ trì giới Bồ tát. Thường thì ng

Nơi chụp : Long An


Tên tác phẩm : Các tăng sinh làm lễ tấn hương


Size : 3800x2529

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Tấn hương có căn nguyên từ tinh thần phát tâm Đại thừa, thực hành Bồ tát đạo trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền. Vì mục tiêu thành Phật, cứu độ chúng sanh nên vị Bồ tát quyết không tiếc th

Nơi chụp : Long An


Tên tác phẩm : Các ni sinh làm lễ tấn hương


Size : 3800x2529

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Trong quá trình đốt hương, chuông trống bát nhã vang rền cùng hòa với âm thanh niệm Phật trầm bổng. Điều này khiến cho người tham dự cảm thấy thật xúc động.

Nơi chụp : Long An


Tên tác phẩm : Những lúc như vậy rất cần sự hỗ trợ của chư huynh đệ và người thân bên cạnh


Size : 3800x2529

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Tấn hương - đốt liều là sự tự giác, phát nguyện đốt thân cúng dường của giới tử nên không bắt buộc. Tuy vậy, trong không khí trang nghiêm của giới đàn cùng với hùng lực sung mãn của sơ tâm nên c

Nơi chụp : Long An


Tên tác phẩm : Cái nóng trên đỉnh đầu không làm cho chí nguyện xuất trần của Thích Tử Như Lai chùn bước


Size : 3800x2529

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Khi tấn hương, tất nhiên người phát nguyện đốt thân phải trải qua cảm giác rất đau đớn vì da thịt bị đốt cháy liên tục trong hơn nửa giờ. Nhưng vì đó là một đại nguyện, một dấu ấn quan trọ

Nơi chụp : Long An


Posted:
25/09/2015
Địa điểm:
Long An
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng