Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

GIÁ ĐỒNG TRONG HỘI PHỦ DẦY

Tên tác phẩm : 1, GIÁ MẪU


Size : 1800x1200

Posted : 13/08/2015


Mô tả : Biểu diễn Giá Mẫu

Nơi chụp : Nam Định


Tên tác phẩm : 2, GIÁ CÔ BƠ


Size : 1800x1200

Posted : 13/08/2015


Mô tả : Biểu diễn Giá đồng Cô Bơ

Nơi chụp : Nam Định


Tên tác phẩm : 3, GIÁ CHÚA THÁC BỜ


Size : 1800x1300

Posted : 13/08/2015


Mô tả : Biểu diễn Giá Chúa Thác Bờ

Nơi chụp : Nam Định


Tên tác phẩm : 4, GIÁ ÔNG HOÀNG BẢY


Size : 1800x1200

Posted : 13/08/2015


Mô tả : Biểu diễn Giá ông Hoàng Bảy

Nơi chụp : Nam Định


Tên tác phẩm : 5, GIÁ CÔ BÉ


Size : 1800x1300

Posted : 13/08/2015


Mô tả : Biểu diễn Giá Cô Bé

Nơi chụp : Nam Định


Tên tác phẩm : 6, LẦU BIỂU DIỄN LÊN ĐỒNG


Size : 1800x1200

Posted : 13/08/2015


Mô tả : Nơi dành riêng cho biểu diễn nghệ thuật dân tộc ở Phủ Vân cát (thuộc quần thể Phủ dầy, Vụ bản, Nam định)

Nơi chụp : Nam Định


Posted:
13/08/2015
Địa điểm:
Nam Định
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng