Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Tình Mẫu Tử

Tên tác phẩm : 1


Size : 5315x3543

Posted : 24/09/2015


Mô tả : Tình mẫu tử hết sức cao cả và thiêng liêng biết bao

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : 2


Size : 5315x3602

Posted : 24/09/2015


Mô tả : Không có tình cả nào có thể thay thế tình mẫu tử được.

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : 3


Size : 5315x3602

Posted : 24/09/2015


Mô tả : Tình Mẫu tử không có tình cảm nào có thể thay thế được

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : 4


Size : 2600x1445

Posted : 24/09/2015


Mô tả : Mẹ luôn danh tinh cảm của mình cho các con

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : 5


Size : 3257x2208

Posted : 24/09/2015


Mô tả : Tình cảm luôn có sự chia sẻ cho nhau

Nơi chụp : Bình Thuận


Posted:
24/09/2015
Địa điểm:
Bình Thuận
Năm chụp:
2013
Ưa chuộng