Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Tháp Chăm

Tên tác phẩm : TC 2


Size : 4500x3000

Posted : 13/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Ninh Thuận


Tên tác phẩm : TC1


Size : 4046x2697

Posted : 13/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Ninh Thuận


Tên tác phẩm : TC4


Size : 2519x3779

Posted : 13/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Ninh Thuận


Tên tác phẩm : TC8


Size : 3902x2601

Posted : 13/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Ninh Thuận


Tên tác phẩm : TC3


Size : 3873x2582

Posted : 13/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Ninh Thuận


Tên tác phẩm : TC7


Size : 2766x3778

Posted : 13/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Ninh Thuận


Tên tác phẩm : TC5


Size : 2776x3701

Posted : 13/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Ninh Thuận


Tên tác phẩm : TC6


Size : 2582x3443

Posted : 13/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Ninh Thuận


Posted:
13/08/2015
Địa điểm:
Ninh Thuận
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng