Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Mùa rêu Cổ Thạch

Tên tác phẩm : Mùa rêu Cổ Thạch - 1


Size : 2400x1600

Posted : 23/09/2015


Mô tả : Rêu Cổ Thạch được nhiều người xem như “kỳ quan” của Tuy Phong - Bình Thuận. Vào tháng 2 và tháng 3 hàng năm, khi rêu phủ xanh bãi đá cũng là lúc biển Cổ Thạch thu hút đông đảo khách du lịch yêu thi

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : Mùa rêu Cổ Thạch - 2


Size : 2400x1600

Posted : 23/09/2015


Mô tả : Rêu Cổ Thạch được nhiều người xem như “kỳ quan” của Tuy Phong - Bình Thuận. Vào tháng 2 và tháng 3 hàng năm, khi rêu phủ xanh bãi đá cũng là lúc biển Cổ Thạch thu hút đông đảo khách du lịch yêu thi

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : Mùa rêu Cổ Thạch - 3


Size : 2400x1600

Posted : 23/09/2015


Mô tả : Rêu Cổ Thạch được nhiều người xem như “kỳ quan” của Tuy Phong - Bình Thuận. Vào tháng 2 và tháng 3 hàng năm, khi rêu phủ xanh bãi đá cũng là lúc biển Cổ Thạch thu hút đông đảo khách du lịch yêu thi

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : Mùa rêu Cổ Thạch - 4


Size : 2400x1600

Posted : 23/09/2015


Mô tả : Rêu Cổ Thạch được nhiều người xem như “kỳ quan” của Tuy Phong - Bình Thuận. Vào tháng 2 và tháng 3 hàng năm, khi rêu phủ xanh bãi đá cũng là lúc biển Cổ Thạch thu hút đông đảo khách du lịch yêu thi

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : Mùa rêu Cổ Thạch - 5


Size : 2400x1600

Posted : 23/09/2015


Mô tả : Rêu Cổ Thạch được nhiều người xem như “kỳ quan” của Tuy Phong - Bình Thuận. Vào tháng 2 và tháng 3 hàng năm, khi rêu phủ xanh bãi đá cũng là lúc biển Cổ Thạch thu hút đông đảo khách du lịch yêu thi

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : Mùa rêu Cổ Thạch - 6


Size : 2400x1602

Posted : 23/09/2015


Mô tả : Rêu Cổ Thạch được nhiều người xem như “kỳ quan” của Tuy Phong - Bình Thuận. Vào tháng 2 và tháng 3 hàng năm, khi rêu phủ xanh bãi đá cũng là lúc biển Cổ Thạch thu hút đông đảo khách du lịch yêu thi

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : Mùa rêu Cổ Thạch - 7


Size : 2400x1600

Posted : 23/09/2015


Mô tả : Rêu Cổ Thạch được nhiều người xem như “kỳ quan” của Tuy Phong - Bình Thuận. Vào tháng 2 và tháng 3 hàng năm, khi rêu phủ xanh bãi đá cũng là lúc biển Cổ Thạch thu hút đông đảo khách du lịch yêu thi

Nơi chụp : Bình Thuận


Posted:
23/09/2015
Địa điểm:
Bình Thuận
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng