Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

BAY LÊN NHỮNG CÁNH CHIM !

Tên tác phẩm :


Size : 2222x1483

Posted : 23/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 2222x1357

Posted : 23/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 2222x1348

Posted : 23/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 2222x1198

Posted : 23/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 2222x1436

Posted : 23/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 2222x1457

Posted : 23/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 2222x1868

Posted : 24/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 2222x1402

Posted : 24/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Posted:
23/09/2015
Địa điểm:
Thanh Hóa
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng