Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

GHỀNH ĐÁ ĐĨA

Tên tác phẩm : Ghềnh đá đĩa 1


Size : 2126x953

Posted : 23/09/2015


Mô tả : Ghềnh đá đĩa 1

Nơi chụp : Phú Yên


Tên tác phẩm : Ghềnh đá đĩa 2


Size : 1654x1101

Posted : 23/09/2015


Mô tả : Ghềnh đá đĩa 1

Nơi chụp : Phú Yên


Tên tác phẩm : Ghềnh đá đĩa 3


Size : 1772x1246

Posted : 23/09/2015


Mô tả : Ghềnh đá đĩa 3

Nơi chụp :


Tên tác phẩm : Ghềnh đá đĩa 4


Size : 1654x1541

Posted : 23/09/2015


Mô tả : Ghềnh đá đĩa 4

Nơi chụp :


Tên tác phẩm : Ghềnh đá đĩa 6


Size : 1772x1179

Posted : 23/09/2015


Mô tả : Ghềnh đá đĩa 6

Nơi chụp :


Tên tác phẩm : Ghềnh đá đĩa 7


Size : 1772x1179

Posted : 23/09/2015


Mô tả : Ghềnh đá đĩa 7

Nơi chụp :


Tên tác phẩm : Ghềnh đá đĩa 5


Size : 1772x1179

Posted : 23/09/2015


Mô tả : Ghềnh đá đĩa 5

Nơi chụp :


Tên tác phẩm : Ghềnh đá đĩa 8


Size : 1890x1324

Posted : 23/09/2015


Mô tả : Ghềnh đá đĩa 8

Nơi chụp :


Posted:
23/09/2015
Địa điểm:
Phú Yên
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng