Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

HẢI ĐĂNG MŨI KÊ GÀ

Tên tác phẩm : HƯỚNG VỀ HẢI ĐĂNG


Size : 2222x1234

Posted : 22/09/2015


Mô tả : Bờ biển Mũi Kê Gà khi triều xuống.

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm :


Size : 2222x1483

Posted : 22/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 2222x1483

Posted : 22/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 2222x1483

Posted : 22/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 2222x1483

Posted : 22/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 2222x1483

Posted : 22/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 2222x1415

Posted : 22/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 2222x1483

Posted : 22/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Posted:
21/09/2015
Địa điểm:
Hàm Thuận Nam
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng