Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Động Thạch Nhũ

Tên tác phẩm : Động Thạch Nhũ


Size : 1860x1250

Posted : 21/09/2015


Mô tả : Động thạch nhũ nằm cách TP-phan thiết 2,5km về hướng tay nam,nơi đây có thể mở ra nhiều tìm năng du lịch sinh thái mà thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất Bình Thuận.Những thạch nhũ cát hình thù kỳ qu

Nơi chụp : Phường đức long -phan Thiết


Tên tác phẩm : Động Thạch Nhũ 2


Size : 1860x1250

Posted : 21/09/2015


Mô tả : Động thạch nhũ nằm cách TP-phan thiết 2,5km về hướng tay nam,nơi đây có thể mở ra nhiều tìm năng du lịch sinh thái mà thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất Bình Thuận.Những thạch nhũ cát hình thù kỳ qu

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : Động Thạch Nhũ 3


Size : 1860x1250

Posted : 21/09/2015


Mô tả : Động thạch nhũ nằm cách TP-phan thiết 2,5km về hướng tay nam,nơi đây có thể mở ra nhiều tìm năng du lịch sinh thái mà thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất Bình Thuận.Những thạch nhũ cát hình thù kỳ qu

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : Động Thạch Nhũ 4


Size : 1860x1250

Posted : 21/09/2015


Mô tả : Động thạch nhũ nằm cách TP-phan thiết 2,5km về hướng tay nam,nơi đây có thể mở ra nhiều tìm năng du lịch sinh thái mà thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất Bình Thuận.Những thạch nhũ cát hình thù kỳ qu

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : Động Thạch Nhũ 5


Size : 1250x1860

Posted : 21/09/2015


Mô tả : Động thạch nhũ nằm cách TP-phan thiết 2,5km về hướng tay nam,nơi đây có thể mở ra nhiều tìm năng du lịch sinh thái mà thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất Bình Thuận.Những thạch nhũ cát hình thù kỳ qu

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : Động Thạch Nhũ 6


Size : 1250x1860

Posted : 21/09/2015


Mô tả : Động thạch nhũ nằm cách TP-phan thiết 2,5km về hướng tay nam,nơi đây có thể mở ra nhiều tìm năng du lịch sinh thái mà thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất Bình Thuận.Những thạch nhũ cát hình thù kỳ qu

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : Động Thạch Nhũ 7


Size : 1860x1250

Posted : 21/09/2015


Mô tả : Động thạch nhũ nằm cách TP-phan thiết 2,5km về hướng tay nam,nơi đây có thể mở ra nhiều tìm năng du lịch sinh thái mà thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất Bình Thuận.Những thạch nhũ cát hình thù kỳ qu

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : Động Thạch Nhũ 8


Size : 1860x1250

Posted : 21/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Bình Thuận


Posted:
21/09/2015
Địa điểm:
Bình Thuận
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng