Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Chất Chân Quê

Tên tác phẩm :


Size : 4000x2430

Posted : 21/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 3986x2652

Posted : 21/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 4252x2824

Posted : 21/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 3809x2429

Posted : 21/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 4256x2832

Posted : 21/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 2832x4256

Posted : 21/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 3740x3226

Posted : 21/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 4871x3157

Posted : 21/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Posted:
21/09/2015
Địa điểm:
Quảng Nam
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng