Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Chim Lạc Hồng đón nắng

Tên tác phẩm : Đón nắng


Size : 1445x963

Posted : 09/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : Đón nắng


Size : 1445x963

Posted : 09/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : Đón nắng


Size : 1445x963

Posted : 09/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : Đón nắng


Size : 1445x963

Posted : 09/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : Đón nắng


Size : 1445x963

Posted : 09/09/2015


Mô tả : Thiên nhiên

Nơi chụp : Bình Thuận


Posted:
09/09/2015
Địa điểm:
Bình Thuận
Năm chụp:
2014
Ưa chuộng