Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Nghi thức lễ bỏ ma của người dân tộc rắc lay

Tên tác phẩm : Kagor


Size : 1181x1795

Posted : 08/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 898x591

Posted : 08/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Posted:
08/09/2015
Địa điểm:
Khánh Hòa
Năm chụp:
2013
Ưa chuộng