Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Chân dung ông lão bán bò

Tên tác phẩm :


Size : 2690x1793

Posted : 31/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Hà Giang


Tên tác phẩm :


Size : 2690x1793

Posted : 31/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 2690x1793

Posted : 31/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 2690x1793

Posted : 31/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 2690x1793

Posted : 31/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 2690x1793

Posted : 31/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 2690x1793

Posted : 31/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 2690x1793

Posted : 31/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Posted:
31/08/2015
Địa điểm:
Hà Giang
Năm chụp:
2013
Ưa chuộng